МІСТО ЛЬВІВ / Сайт Львова / Афіша Львів

Місто Київ

“Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності”

19 Вер (Чт) / 9:00
- 20 Вер/17:00
“Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики

“Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності”

Не пропустить подію, додайте в гугл календар: 👉 додати📅

Поділитися з друзями:

“Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності”

🎡Афіша Київ

⌚️2024-09-19 09:00:00 – 2024-09-20 17:00:00
🏢вулиця Лаврська, 9, Kyiv, Ukraine, 01015

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
Асоціація реставраторів України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Благодійний фонд “Корона князів Острозьких”
Міжнародний центр вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM)

(до 100-річчя Реставраційної майстерні Лаврського музею культів та побуту)

🔔ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас до участі у роботі IX Міжнародної науково-практичної конференції “Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності”, яка відбудеться 19-20 вересня 2024 року у Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9).

🔔Тематичні напрями роботи конференції:
▪️Реставрація та збереження культурної спадщини
▪️Музейництво та охорона пам’яток історії та культури
▪️Вивчення, експертиза та атрибуція творів мистецтва
▪️Колекціонування і галерейна діяльність
▪️Державне управління та публічна політика у сфері охорони культурної спадщини
▪️Підготовка фахових кадрів з музейництва, експертизи та реставрації

✍️Запрошуємо взяти участь фахівців науково-дослідних інституцій, музейних установ, реставраційних центрів, вищих навчальних закладів, аспірантів та докторантів, студентів відповідних спеціальностей. Форма участі: офлайн та онлайн (ZOOM формат).
Матеріали конференції буде опубліковано у відповідному збірнику до початку її роботи (за умови попереднього замовлення авторами друкованих примірників). Просимо надіслати до 15 червня 2023 року матеріали, оформлені згідно із розміщеними нижче вимогами, на електронну адресу: restavrator.centr@gmail.com.
Студентські роботи приймаємо лише у співавторстві із науковим керівником!

✍️Вимоги до подання матеріалів у збірник:

Автори (учасники конференції) надають тексти власних, раніше неопублікованих досліджень відповідно до тематики конференції українською або англійською мовами. На початку обов’язково надати анотації до статті обсягом 3-4 речення з її назвою і ключовими словами українською та англійською мовами. Основна вимога до текстів – наукова новизна матеріалу, оригінальність думок, актуальність теми.

✍️ Автори надсилають:

1. Окремим файлом заявку, що містить таку інформацію: прізвище, ім’я, вчений ступінь та учене звання (за наявності), назва статті, місце роботи, назва посади, контакти для зворотного зв’язку (мобільний та стаціонарний телефон), електронна пошта, назва населеного пункту) та позначають кількість примірників збірника для придбання.

2. Окремим файлом текст статті обсягом до 15 тис. знаків включно з пробілами, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файлу – doc.
а. Абзацні відступи форматувати без використання табулятора.
б. У тексті не використовувати тире замість дефісу і навпаки.
в. Вживати круглі лапки “ ” під час цитування
г. Назви століть вказувати відповідними римськими цифрами.

3. У разі використання в тексті додаткових шрифтів надати їх окремими файлами.

4. Ілюстративний матеріал (за наявності) окремими пронумерованими файлами у форматах tiff або jpeg (300 dpi). У тексті статті обов’язково розмістити номери посилань на ілюстрації (іл. 1 тощо). Під списком використаних джерел і літератури (див. пункт 5) надати відповідно пронумерований перелік підписів до ілюстрацій. Таблиці із заголовками можна розмістити у тексті або також надати окремими файлами.

5. Список використаних джерел і літератури (обов’язково), складений у порядку появи посилань у тексті, наданий після тексту. Просимо не використовувати автоматичну нумерацію. Посилання на джерела і літературу подати у тексті у квадратних дужках з їхньою наскрізною нумерацією (напр.: [3, с. 42] для бібліографії чи [3, арк. 42] (для архівних справ), де 3 – порядковий номер у вказаному списку. Відсутність посилань на джерела і літературу у тексті є допустимою у разі надання автором повідомлення-тез.
Увага! Зразки оформлення джерел і літератури у списку:
Електронна публікація:
Осадча О. Техніка фрески до вивчення курсу “Робота в матеріалі” для студентів. URL: http:// artisthe-len.com/rozrobky/tehnika-fresky-dovyvchennya-kursu-robota-v-materiali-dlya-studentiv-spetsialnosti-023 (Зауважте, що посилаємося на конкретну публікацію, розміщену на певному електронному ресурсі, а не на ресурс у цілому!)
Література:
Нікітенко М. М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.). Київ, 2013. 484 с., іл.
Шeмaєв С. A. Oсoбливості взаємодії бібліoтeк, музeїв, apхівів у зapубіжних країнах. Мoлoдий вчeний. 2015. № 4 (84). Ч. VIII. C. 738–741.
Архівні джерела:
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, архів служби головного архітектора. Сіткарьова О., Колесников О. та ін. Попередній звіт щодо підготовки проекту реставрації церкви Спаса на Берестові по Програмі грантів Фонду Гетті. Історична довідка. Документ: Ф.Г. 84/16. Київ, 2002.
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 1, оп. 33, спр 40, 28 арк.

6. Після списку джерел і літератури та списку ілюстрацій надати список скорочень (якщо є).

Наполегливо просимо дотримуватися термінів подання та умов оформлення матеріалів!
Оргкомітет залишає за собою право вибіркової публікації матеріалів відповідно до дотримання авторами всіх вище зазначених умов, а також на наукове редагування тощо. Отримані матеріали не рецензуються.
Автори відповідальні за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення питань, що досліджують, написання власних імен та географічних назв, посилань на джерела та літературу.
Проїзд і проживання – коштом сторони, що відряджає.

Оргкомітет конференції
Куратор проєкту: Світлана Гага-Шереметьєва
Контактні номери: +38 067 744 98 77; +38 044 406 63 51

Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine
National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”
Public Organization “Association of Restorers of Ukraine”
National Academy of Culture and Arts Management
“Crown of Dukes of Ostroh” Charitable Foundation
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)

To the 100th anniversary of the Restoration Workshop of the Lavra Museum of Cults and Life

🔔DEAR COLLEAGUES!
We are pleased to invite you to participate in the 9th International Scientific and Practical Conference “Museums and Restoration in the Context of Cultural Heritage Preservation: Ultimate Challenges” scheduled for 19–20 September 2024 at the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra” (9 Lavrska st., Kyiv, 01015).

🔔Conference thematic areas:
• Restoration and preservation of cultural heritage
• Museum management and protection of historical and cultural monuments
• Study, examination, and attribution of works of art
• Collecting and gallery activities
• Public administration and public policy in the field of cultural heritage protection
• Training of professional staff in museum management, expertise, and restoration

✍️We invite specialists from research institutions, museums, restoration centers, higher education institutions, postgraduate and doctoral students, and students of relevant specialties to participate. Form of participation: offline and online (ZOOM format).
The conference proceedings will be published in the relevant collection before the start of the conference (subject to pre-order of printed copies by the authors). Please send the materials prepared in accordance with the requirements below to the email address: restavrator.centr@gmail.com by 15 June 2023.
We accept student papers only in co-authorship with a supervisor!

✍️Requirements for submitting materials to the collection:
Authors (conference participants) should submit their own previously unpublished research texts in Ukrainian or English, aligned with the conference theme. It is mandatory to provide a 3-4 sentence abstract of the article, including its title and keywords in both Ukrainian and English. The primary requirements are the scientific novelty of the material, originality of ideas, and relevance of the topic.

✍️Authors must send:
1. A separate application file containing the following information: surname, name, academic degree, and academic title (if any), title of the article, place of work, position title, contacts for feedback (mobile and landline phone, e-mail, name of the settlement), and indicate the number of copies of the collection to be purchased.
2. As a separate file, the article text, limited to 15 thousand symbols, including spaces. The text should be typed in Microsoft Word for Windows, Times New Roman font, font size – 14, line spacing – 1.5. The file format should be .doc.
а. Format paragraph indents without using a tab.
б. Do not use dashes instead of hyphens in the text and vice versa.
в. Use round quotation marks “. …” when quoting.
3. If additional fonts are used in the text, provide them in separate files.
4. Illustrative material (if any) should be in separate numbered files in tiff or jpeg formats (300 dpi). In the article text, include reference numbers for the illustrations (Fig. 1, etc.). After the list of references and literature (see paragraph 5), provide a correspondingly numbered list of captions for the illustrations. Tables with headings should be placed in the text directly or provided as separate files.
5. The list of references and literature (mandatory), compiled in the order of references in the text, is provided after the text. Please avoid using automatic numbering. References to sources and literature should be given in square brackets with their through numbering (e.g., [3, p. 42] for a bibliography or [3, p. 42] for archival files), where 3 is the serial number in the list. The absence of references to sources and literature in the text is permissible if the author provides an abstract.
Attention! Samples of references and citations in the list of references:
Please be aware that we are referencing a specific publication available on a particular electronic resource, not the resource in its entirety.
After the list of sources and references and the list of illustrations, provide a list of abbreviations (if any).
We urge you to adhere to the specified deadlines and submission guidelines for materials.
The Organizing Committee is responsible for selecting materials in accordance with the authors’ compliance with all the above conditions, and for scientific editing, etc. The materials received are not reviewed.
The authors are responsible for the accuracy of the facts presented, the completeness and consistency of coverage of the issues under study, the spelling of their own names and place names, references to sources and references to literature.
Travel and accommodation expenses are the responsibility of the participant.

Organizing Committee of the conference
Curator of the project: Svitlana Gaga-Sheremetieva
Contact numbers: +38 067 744 98 77; +38 044 406 63 51

Джерело заходу: https://www.facebook.com/1074605660532478

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Обрані❤️афіші:

Обрані афіші в telegram боті

Телеграм бот
Афіша Львів / Афіша Львів сьогодні - портал міста №1
Афіша Львів / Афіша Львів сьогодні - портал міста №1
заказать сайт под ключ
filandor.com

Заявку надіслано!

Не пропустить подію, додайте в гугл календар: 👉 додати📅

Запросіть друзів: